بیماری؛ آشکار شدن ضعف و نقص پنهان است در دارا بودن اسماء الله، و داروی آن تجلی اسماء برای زدودن نقص و رساندن به کمالی برتر.