طلب، فرع بر شناخت است. هر معرفتی، طلبی در پی دارد و هر طلبی، حرکتی.

ریشه سکون و تنبلی، بی معرفتی است.