استاد محمدحسین صالحی: 

هر عمل صالحی، همجواری با امام است و با هر عمل صالحی، لقاء با امام در باطن، محقق می شود.