استاد طاهرزاده:

سه چیز حق را می پوشاند:

دیدن ذات خود

دیدن صفات خود

دیدن افعال خود

اگر ذات و صفات و افعال را از خود دیدیم و نه از خدا، ذات و صفات و افعال حق را پوشانده و کافر قلبی هستیم.