استاد محمدحسین صالحی:

ریشه همه دردها و رنجهای جسمی و روحی، گسستگی و دوری از وحدت است.

چرا وقتی دستمان بریده می شود، احساس درد می کنیم؟ چون پیوستگی سلول‌ها از هم پاشیده و بدن از وحدت خویش دور می شود.

همه رنج ها همین است؛ کینه، اضطراب، حسادت، بخل، خشم و ... دیگر فشارهای روحی ناشی از گسستگی ما از عالَم است و برعکس احساس پیوستگی و یکی بودن با ذرات عالم و عالمیان، احساس بهجت و سرور و انبساط خاطر را بهم دارد.

آری؛ توحید و نگاه وحدت بینی، نشاط آفرین است و گسستگی و افتراق، درد آور.