مناجات الذاکرین امام سجاد علیه السلام:

اللهم ...

و استغفرک من کل لذه بغیر ذکرک

و من کل راحه بغیر انسک

و من کل سرور بغیر قربک

و من کل شغل بغیر طاعتک...

خدایا! از هر لذتی غیر ذکر تو،

و هر راحتی غیر انس تو،

و هر سروری غیر قرب تو،

و هر کاری غیر طاعت تو

استغفار می کنم.

استاد محمد حسین صالحی:

هر لذتی از ذکر خدا پر شده است و اگر به ذکر خدا توجه نکنی، باید استغفار کنی.

نمی گوید لذت نبر، راحت نداشته باش... .

می گوید: در بطن هر لذت و راحت و سرور و کاری، خدا را ببین و به او توجه کن.