مبداء و مقصد علم، عشق است.

عشق اجمالی به معلوم، عالِم را به کشف علم تفصیلی رهنمون می کند.

عالِم بی عشق، چون مدادی بی مغز است.