اعتماد؛ درختی است که بذرش صداقت و میوه اش صمیمیت است.