تنها وقتی می توان هم صحبتی را به همدلی رساند که هم نگاه بود.

آنگاه که از زاویه دید مخاطب به مسائل نگریستی، گویا کنارش نشسته و همدل و همزبان شده ای.

 هم صحبتی با کسی که با او زاویه دید داری، از هم صحبتی با دیوار سخت تر است.