آدمی هرچه بزرگتر شود؛ بیشتر از آنکه نیاز به جلب محبت داشته باشد، ناشر محبت و مهربانی می شود.

هرچه کوچکتر، نیاز به مهربانی دیدن.

هرچه بزرگتر، نیاز به مهربانی کردن.

بزرگی، به قد و بالا و سن نیست، به وسعت روح است.