بدون عقل می توان زندگی کرد،

 اما بی عشق؛ هرگز!

چه؛ بدون دلیل می شود زیست،

اما بی دل، محال است نفس کشید.