توقع از دیگری، نه تنها موجب جلب محبت و توجه بیشتر از سوی او نمی شود بلکه محبت و توجهش را نیز تصنعی و ملال اندود خواهد کرد.

این یک قاعده است که توجه به چیزی رشد آن را در پی دارد. 

پس برای جلب محبت و توجه بیشتر، فقط باید بر محبتها تمرکز کرد نه بر عدم محبت ها. 

با توجه نکردن به بی مهری ها، سلسله بی مهری را بگسلیم و با توجه به مهربانی ها بر گیاه مهر بتابیم تا بالنده تر شود.