عبور از رنج ها فقط با رسیدن ممکن است،  و الا نرسیدن همان و رنج هم همان.