برای بزرگ کردن دیگران، باید خود را تربیت کرد، نه آنها را.