یا نعم الرفیق

هر دوستی ای رفاقت نیست،

 ولی هر رفاقتی دوستی است.

می شود کسی را دوست داشت اما همفکر و هم رای و همراه او نبود، ولی نمی شود با کسی رفاقت کرد و همراه او بود اما وی را دوست نداشت.