دین آمده است تا دلدار را سلطان دل کند و دل را از آوارگی نجات دهد.

قرار است دلدار بر دل سلطنت کند، نه دل بر دین.