غم، حاصل تجلی جلال محبوب است و نشاط، نتیجه تجلی جمال محبوب.

فقدان هریک، ارزش دیگری را می کاهد.