در اربعین تمام من ها، یک من می‌شود و آن هم من امام است.
هر منی که در امام فانی نباشد، منیت است و محکوم به هلاکت.