در اربعین، می آموزی که همه خواسته ها و احساسات و ظهوراتت یا از امام است، یا بسوی امام، حتی خوردن و آشامیدنت... .