در اربعین، تن های شیعیان چون براده های آهنی هستند که به سمت مغناطیس امام جذب می شوند.

و این انجذاب ناشی از شیفتگی قلبها به امام است.