در اربعین؛ خادم و زائر چون آیینه هایی اند که گرچه مقابل یکدیگر قرار گرفته اند اما  فقط تصویر صاحب جمال را نشان یکدیگر می دهند... حسین... حسین... حسین...