در اربعین؛ می یابی که اگر امام طبیب دلت باشد، نسخه و دارویت جدا از هم نیستند.