نبودن ها را اگر درست بخوانی،
همان *نه، بودن* هاست.
بودن نزدیکانت به تو ورای زمان‌ها و مکان ها، از ازل تا ابد، از همان هنگام که

 بودی و هستی و خواهی بود.