در اربعین؛ می یابی که

 این تو نیستی که می روی، می‌برندت.

گر میروی بی حاصلی، ور میبرندت واصلی
رفتن کجا! بردن کجا!! توفیق ربانیست این