در اربعین؛

 عالی ترین مقامات عرفان برای عموم دست یافتنی می شود، مثل دیدن 

 وحدت در کثرت.

کسی چه می داند! 

شاید یکی است که این همه به ظهور آمده

 یا این همه است که فقط یکی را نشان می دهد.