در اربعین؛ 

قدم ها نیز وسعت می یابند.

 این یک قدم نیست که رو به امام می رود،

هر قدم شامل هزاران گامی است که حسرت بوسیدن این خاک را داشته و به صاحب قدم، التماس دعا گفته اند.