در اربعین، خود را مرکز عالم می یابی.

گویی همه عالم گرد نقطه ای که تو ایستاده ای می‌چرخد.

چه جای عجب است، که به قطب ملکوت یعنی امام نزدیک شده ای و زمین نیز حول خورشید امام در گردش است.