در اربعین؛ مریم وار در طوف امام خویش به عبادت مشغولی و رزق آسمانی در جایگاه عبادتت، طریق، نازل می شود.

ناظرانی که تو را می‌بینند خواهند پرسید: انی لک هذا؟

و تو خواهی گفت: هی من عندالله.

آری! روزی ها از دامنه وجودی امام است که بر ما جاری می شود.

از ما طواف امام، از امام روزی رساندن... .