در اربعین، می یابی که چگونه وقتی دنبال موسی باشی از آسمان برایت من و سلوی نازل می شود.

معیت با ولی الله همان و معجزه دیدن، همان...