در اربعین؛ می یابی که اگر در مدار امام باشی اعمال زمینی ات هم آسمانی می شود، حتی خوردن.