در اربعین؛ می یابی برای رسیدن به امام باید خود را در چشمه مهربانی شستشو دهی.