در اربعین؛ از سویی تواضع به زائر را تواضع به امام میدانی و می یابی و از دیگر سو خود را سفیری از جانب امام می یابی برای استقبال از زائر.

آیینه ای دو وجهی هستی که از یک وجه نور امام را می گیرد و از وجهی دیگر نور امام را متشعشع  می کند.