در اربعین؛

 همه می کوشند تا شکوفه لبخند بر لبان دیگران بنشانند،

 همین و بس.

درست مثل لبخند رضایت امام.

اللهم الرزقنا... .