در اربعین؛ اسفار اربعه عرفا را میتوانی بچشی.

این چهار سفر  عبارتند از: 

۱- سفر من الخلق الی الحق یا به اختصار سفر الی الحق، 

زائر از خلق بریده و به حق رو می‌کند.

۲- سفر من الحق الی الحق فی الحق یا به اختصار سفر فی الحق، 

زائر در خلوت خویش به تفکر و سلوک فردی پرداخته و با امام خویش نجوا می کند.

۳- سفر من الحق الی الخلق بالحق یا به اختصار سفر الی الخلق، 

زائر از عزلت خویش بیرون آمده و خدام و زائران دیگر را می‌بیند.

۴- سفر من الخلق الی الخلق فی الخلق بالحق یا به اختصار سفر فی الخلق.

زائر در خدمت زوار در آمده و در سلوکی جمعی زمین را به آسمان متصل می کند.

آری! انتهای این مسیر خادم الحسین شدن است.