در اربعین؛ کوچکترین کارها قدر پیدا کرده و بزرگترین می شوند.