در اربعین؛

بیشتر از آنکه به منفعت خویش بیندیشی به خدمت مطلوب تر همت می گماری.

این همت برای خدمت رسانی به رضایتی درونی و ماندگار ختم می شود.

برخلاف آموزه هایی که طلبکاری را حق دانسته و دیگران را فقط برای رسیدن به منافع خود می‌بینند و نتیجه اش نیز جز خشم یا افسردگی نمی باشد.