در اربعین؛

همه جاده یک نقطه است، 

نقطه ای که تو ایستاده ای.

 کسی

 نه احساس سبقت می کند، نه جاماندگی. 

مگر قطره ها چنین حسی نسبت به هم دارند؟