در اربعین؛ می یابی که راه خدا از امام می گذرد و راه امام، از خلق.