در اربعین؛

رنج و لذت، معنی می یابد.

هرچیزی که از امام، برای امام و بسوی امام نباشد، رنج است

 و هرچیزی که از امام، برای امام و بسوی امام باشد، لذت.