در اربعین؛

جهان شمول می شوی،

چرا که کشش قدمهایت با طپشهای قلب امام تنظیم می شود.

و امام، قلب عالم است.