در اربعین؛

 می یابی که:

 رضایت به داشتن نیست،

 به امام داشتن است.