در اربعین؛ 

جایی برای جاماندگی باقی نمی ماند. جامانده کسی را گویند که یا دیر می‌فهمد یا دیر اقدام می کند.

 دلهای مشتاقی که از ماه‌ها قبل در انتظار سفری ملکوتی اند، جا نمی مانند

 هرچند محدودیت عالم خاک زنجیر به پایشان بسته باشد، 

بعد منزل نبود در سفر روحانی.