در اربعین؛

آمده ای که به امامت بگویی:

 اگر خاکی شوم،

 اگر خسته شوم،

 اگر گرسنه شوم، اگر تشنه شوم،

 اگر مجروح شوم،

 اگر، اگر، اگر...

باز هم شرمنده تو و خاندان پاکت هستم.

و شرمندگی، علامت عشق است.