در اربعین؛

دنیایت قبل اربعین و بعد از آن

 عوض می شود.

گرچه در یکی شوق وصال است

 و یکی خوف فراق،

اما این شوق و خوف، شعاعی از جمال و جلال امام اند که نقطه ملاقاتشان، طریق الحسین است و فروغی از رخ ساقی است که به جام دلت تابیدن گرفته و تو را چنین میانه میدان به رقص واداشته است.