در اربعین؛

می یابی که وقتی عقل، عاشق می شود می توان مناسبات عالم را تغییر داد.