در اربعین؛

معنای فنا و بقا را خواهی یافت.

رنجها می گذرند و فراموش می شوند و تنها خاطرات آسمانی اش می مانند و روزبروز بیشتر می درخشند.

کل من علیها فان

 و یبقی وجه ربک ذی الجلال و الاکرام