در اربعین؛

خلوت را در جلوت می یابی 

و جلوت را در خلوت.
مناجات با خدایت را در خدمت به زائری می جویی

 و رابطه ات با زائران را همان رابطه با خدا می بینی.
به مقام جمع رسیدن ره صدساله ای است که در طریق الحسین می شود یک شبه طی کرد.