در اربعین؛

شهدا را زنده تر از همیشه می یابی.

 چه می گویم؟ گویا خودت زنده شده و آنها را می بینی. 

اگر بساط عندربهم یرزقونی آنها پهن نبود، این همه مائده آسمانی از کجا می آمد؟