در اربعین؛

نفس واحد را خواهی یافت.

همان وجه مشترک خلقت همه انسانها، حسین را می گویم.

از این روست که گویی با همه آشنایی و همه، یکی هستند.