در اربعین؛

معنای حرکت جوهری را خواهی دانست.

مگر نه این است که جوهر و ذات ماده، حرکت است و تمام بودن ها به شدن ها ختم می شود و همه قوه ها به فعلیت؟ 

زمین به مرکزیت طریق الحسین بستر فعلیت یافتن قوایی است که با رسیدن به کمال یا همان امام خویش، آرام می گیرد.

یوم تبدل الارض غیر الارض،

آری!

 گویی طریق الحسین، زمین دیگری است.